Informácie pre koncových užívateľov


1. Identifikačné údaje podniku


Obchodné meno: Tornalanet s.r.o.

Sídlo: Poštová č. 7, 982 01 Tornaľa

IČO: 44 521 201 , IČ DPH: SK202 272 41 10

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , odd. Sro, vložka č. 13688/S

Obchodné meno: Regiotel Tornaľa s.r.o.

Sídlo: Poštová č. 1084/24, 982 01 Tornaľa

IČO: 46 163 018 , DIČ: 20 2325 0317

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , odd. Sro, vložka č. 20114/S

Obchodné meno: Regiotel Slaná s.r.o.

Sídlo: Poštová č. 1084/24, 982 01 Tornaľa

IČO: 46 485 198 , DIČ: 20 2339 8388

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , odd. Sro, vložka č. 21350/S


Obchodné meno: Regiotel Turiec s.r.o.

Sídlo: Poštová č. 24, 982 01 Tornaľa

IČO: 47 500 611 , DIČ: 20 2391 4024

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , odd. Sro, vložka č. 25423/S

Obchodné meno: IT Tornaľa s.r.o.

Sídlo: Mierová č. 42, 982 01 Tornaľa

IČO: 47 498 544 , DIČ: 20 2391 7687

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , odd. Sro, vložka č. 25414/S2. Rozsah ponúkaných služieb

Tornalanet s.r.o., Regiotel Slaná s.r.o., Regiotel Tornaľa s.r.o., REGIOTEL TURIEC s.r.o., IT TORNALA s.r.o. poskytuje nasledovné elektronické komunikačné služby:

1. - Verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet

2. - Sprostredkovanie služby digitálnej televízie RegioTV s.r.o. a Filleck s.r.o.

3. - Sprostredkovanie služby VoIP3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Všeobecných podmienok pre jednotlivé služby sa nachádzajú na tejto stránke


Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi Tornalanet s.r.o., Regiotel Slaná s.r.o., Regiotel Tornaľa s.r.o., REGIOTEL TURIEC s.r.o., IT TORNALA s.r.o. a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 1 mesiac.

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné na uvedenom odkaze:

Sprostredkovania prístupu do siete Internet : Služby a ceny

5. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Kontaktné údaje na služby poskytnutia informácii o produktoch, faktúrach ako aj služieb technickej podpory sa nachádzajú na uvedenom odkaze: Kontakty

7. Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach

8. Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

9. Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb

Viac informácie TU

Podnik má dostatočnú kapacitu siete , a preto nemusí uplatnovať mechanizmy na obmedzovanie prevádzky z dôvodu predchádzať , aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia.

10. Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím

Tornalanet s.r.o., Regiotel Slaná s.r.o., Regiotel Tornaľa s.r.o., REGIOTEL TURIEC s.r.o., IT TORNALA s.r.o. ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

11. Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím

Tornalanet s.r.o. ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

12. Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho

Tornalanet s.r.o., Regiotel Slaná s.r.o., Regiotel Tornaľa s.r.o., REGIOTEL TURIEC s.r.o., IT TORNALA s.r.o. nie je poskytovateľom univerzálnej služby.

13. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014

Rozpis služieb vrátane parametrov ako maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa, výška mesačného dátového limitu (MB), maximálna rýchlosť po prekročení dátového limitu sa nachádza v „Cenníku" ktorý je na uvedenom odkaze Služby a ceny

Rýchlosť pripojenia v závisí od programu služieb, ktorý je na prípojke aktívny. Pri rádiovom pripojení je rýchlosť závislá aj od sily a kvality signálu v mieste, kde je prípojka inštalovaná. Rýchlosti uvedené v ponuke služieb, cenníkoch a zmluvách, predstavujú maximálnu rýchlosť služby. Pri garantovanom pripojení ručíme za to, že bežná rýchlosť pripojenia bude najmenej 90% tejto rýchlosti, a neklesne pod 80%. Pri ostatných pripojeniach (pre domácnosť a kanceláriu) zmluvne zaručujeme, že bežná rýchlosť bude väčšinu dňa najmenej 60% uvádzanej rýchlosti a neklesne pod 20%. Našu sieť však dimenzujeme a neustále posilňujeme tak, aby ste pokiaľ možno dosahovali vždy maximálnu rýchlosť pripojenia a boli s našimi službami spokojní. Informácie ohľadom parametrov riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku (ktoré majú za následok, blokovanie resp. spomalenie vybraných portov) podnik žiadnu službu neblokuje.

14. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. Vo všeobecnosti uplatňuje Tornalanet s.r.o., Regiotel Slaná s.r.o., Regiotel Tornaľa s.r.o., REGIOTEL TURIEC s.r.o., IT TORNALA s.r.o. politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.

15. Informácie bez poplatku

Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sú pre zákazníkov k dispozícii naši zamestnanci, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktov dostupných na uvedenom odkaze: Kontakty